Συντήρηση δικτύων πυρόσβεσης

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση σε δίκτυα πυρόσβεσης νερού ή νερού - αφρού. 


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση όλων των αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης, των σωληνώσεων διανομής κατασβεστικού υλικού, των καταιονηστήρων (sprinkler), των πυροσβεστικών φωλιών και μανικών, των κρουνών, των αυτόματων ή χειροκίνητων κανονιών, των deluge valve και bladder tank και γενικότερα όλων των μερών που αποτελούν ένα σύστημα πυρόσβεσης νερού ή νερού - αφρού. 


Share |
FLAMECONTROL ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ